alt

Trích đoạn

alt

TĨNH VẬT, Tranh xé dán (Collage Art) lamchieudong, 90x90